2019- 2020 School Year
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

        Ms. Conners' Schedule

                  Period 1 - U.S. History I & II

                  Period 2 - Math Applications I & II

                  Period 3 - U.S History I & II

                  Period 4 - Planning Period

                  Period 5 - Math Applications I & II

                  Period 6 - General Elective (Edgenuity)